๐๐๒ อ่านหนังสือพุทธธรรม
ของ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

อ่านโดยพระครูแอ๊ว สุธมฺมปาโล

ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่เป็นธรรมทานจากท่านเจ้าคุณพระพรพมคุณาภรณ์แลัว
(ประวัติท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์เชื่อมต่อจากเว็บไซต์ วัดญาณเวศกวัน เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

---------------------------------------------------

หนังสือพุทธธรรมเล่มนี้ความหนากว่า ๑๐๐๐ หน้า แปลงเสียงลงในแผ่นซีดี MP3

ความยาวประมาณ ๗๐ ชั่วโมง

เนื้อหาหัวข้อหลักมีดังนี้

๑. ชีวิตคืออะไร
๒. ชีวิตเป็นอย่างไร
๓. ชีวิตเป็นไปอย่างไร
๔. ชีวิตควรเป็นอย่างไร
๕. ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร

แผ่นซีดีนี้ใช้กับเครื่องเล่นมีระบบ MP3 หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
เลขที่ 248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่าง "๐๐๒ พุทธธรรม"