2209 เสียงธรรม ชุดที่ ๙

รหัสสวนโมกข์ 241 -254

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์
241 07 ก.พ. 17 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๗
.........การมีสติสัมปชัญญะต่อสู้ความเจ็บไข้ 1:03:17
242 16 ก.ค. 14 การหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์ 1:03:20
243 08 ต.ค. 09 ภาษาคน - ภาษาธรรม 1:03:23
244 30 ก.ค. 14 ทางแห่งความไม่ประมาท 0:49:53
245 11 ส.ค. 22 มาตาปิตุกถา : คุณของมารดาบิดา 0:49:01
246 04 ก.ย. 14 สัญญา ๔ ประการ : ขาดทุน เสมอตัว กำไร แทงทะลุ 0:41:13
247 06 ส.ค.14 หิริโอตตัปปะ : ความละอายและเกรงกลัวต่อความทุกข์ 0:43:56
248 28 ก.ค. 23 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๓
........เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นย่อมหลุดพ้น 1:03:14
251 13 ก.ค. 27 เข้าพรรษาด้วยธรรมะชีวี 1:29:34
252 1, 3 ส.ค. 25 การจำพรรษา 1:16:21
253 18 ก.ค. 32 การจำพรรษาด้วยจิตที่มีธรรมะ 0:41:57
254 02 ต.ค. 25 ออกพรรษาด้วยสุญญตาวิหาร 1:15:06

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2209 เสียงธรรม ชุดที่ ๙"