2210 เสียงธรรม ชุดที่ ๑๐

รหัสสวนโมกข์ 255 -262

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์
255 09 ต.ค. 27 การออกพรรษาอย่างบัญฑิต 1:16:21
256 28 ต.ค. 28 ประโยชน์ของวันปวารณาและเทโวโรหณะ 0:56:46
257 17 ต.ค. 29 ความหมายของวันปวารณาออกพรรษา 1:20:59
........19 ต.ค. 29 การสืบอายุพระศาสนา 0:37:25
258 25 ต.ค. 31 การออกจากสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ 1:01:43
261 11 ก.พ. 22 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๒
........(1) โอวาทปาฏิโมกข์ 1:02:22
........(2) ความเป็นพระอรหันต์ 1:20:57
........(3) พระไตรลักษณ์ 1:05:25
262 26 ก.พ. 26 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๖
........(1) พระอรหันต์อย่าลืม 1:12:57
........(2) จิตนี้ประภัสสร 0:55:31
........(3) การทำจิตให้ประภัสสรชนิดถาวร 1:50:36

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2210 เสียงธรรม ชุดที่ ๑๐"