2212 เสียงธรรม ชุดที่ ๑๒

รหัสสวนโมกข์ 263 -265

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์
266 12 ก.พ. 30 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๐
........(1) การมีชีวิตอยู่เหนือความชั่ว – ดี 1:53:47
........(2) การทำลายความเห็นแก่ตัว 1:06:55
267 02 มี.ค. 31 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๑
........(1) อตัมมยตา ความที่ไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้น 1:00:37
........(2) อตัมมยตา มนตราสำหรับชีวิต 1:05:29
268 21 ก.พ. 32 พระรัตนตรัยที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก 1:25:20
271 07 พ.ค. 17 พระพุทธเจ้ายังไม่ตาย 0:57:40
272 26 พ.ค. 26 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๖
........(1) คาถาเย้ยตัณหา 1:04:52
........(2) อิทัปปัจจยตา 1:33:09

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2212 เสียงธรรม ชุดที่ ๑๒"