2223 เสียงธรรม ชุดที่ ๒๓

รหัสสวนโมกข์ 351 - 358

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์์
351 22 ม.ค. 32 การมีชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของ 1:34:10
352 12 ก.พ. 32 การทำงานชนิดที่เป็นการทำกุศล 1:08:19
353 19 ก.พ. 32 ยุวธรรมสำหรับยุวชน 1:39:18
354 03 มี.ค. 32 ความลึกซึ้งของชีวิต 1:26:47
355 19 เม.ย. 32 การมีชีวิตที่น่าพอใจ 1:07:54
356 21 เม.ย. 32 ธรรมะสำหรับยุวชน (วัยรุ่น) 1:29:39
357 14 พ.ค. 32 การมีอาชีวะให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 1:09:15
358 22 พ.ค. 32 พลังผลักดันของชีวิต 1:13:05

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2223 เสียงธรรม ชุดที่ ๒๓"