2225 เสียงธรรม ชุดที่ ๒๕

รหัสสวนโมกข์ 371 - 378

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์์์
371 25 มี.ค. 33 หลักการดำเนินชีวิตที่น่าพอใจ 1:22:47
372 27 มี.ค. 33 วิญญาณแห่งเกษตรกรรม 1:06:57
373 06 มี.ค. 33 ธรรมะและประโยชน์ที่พึงจะได้รับจาก(สิ่งที่เรียกว่า)ธรรมะ 1:14:35
374 12 มี.ค. 33 เรื่องธรรมะคือเรื่องตัวเราเอง 1:03:00
375 12 พ.ค. 33 ศาสนิกชนจะต้อนรับนักการเมืองฯ ในทศวรรษนี้ฯ ได้อย่างไร 1:48:19
376 20 พ.ค. 33 การทำหน้าที่นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะ 1:25:31
377 22 พ.ค. 33 เราจะอยู่กันอย่างไรเมื่อสังคมเป็นนิกส์ 1:12:16
378 09 มิ.ย. 33 ทำงานให้สนุกเป็นสุขในเวลาทำงาน 1:22:50

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2225 เสียงธรรม ชุดที่ ๒๕"