2227 เสียงธรรม ชุดที่ ๒๗

รหัสสวนโมกข์ 441 - 418

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์
411 2 ม.ค. 31 การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง 0:56:25
412 9 ม.ค. 31 การปิดกั้นทิศทั้งหก 1:09:12
413 16 ม.ค. 31 การควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาท 1:02:23
414 23 ม.ค. 31 การมีธรรมะสี่เกลอ :
......................... สติ ปัญญา สัมปชัญญะ สมาธิ 1:15:08
415 30 ม.ค. 31 การมีกุศลชนิดที่แท้จริง 1:03:08
416 13 ก.พ. 31 สิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับตัวตน 1:56:52
417 20 ก.พ. 31 ยาระงับสรรพโรค 1:25:07
418 27 ก.พ. 31 สิ่งที่ต้องเข้าใจให้ถูกต้อง :
......................... ศาสนา หน้าที่ นิพพาน 1:43:16

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2227 เสียงธรรม ชุดที่ ๒๗"