2230 เสียงธรรม ชุดที่ ๓๐

รหัสสวนโมกข์ 441 - 448

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์
441 17 ก.พ. 33 ธรรม ๒ ความหมาย ที่ท่านยังไม่รู้จัก :
.......................... ความถูกต้อง ความดีงาม 0:52:57
442 24 ก.พ. 33 ปัจจัยที่ห้า ที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:58:09
443 03 มี.ค. 33 วิเวก ที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:59:44
444 10 มี.ค. 33 อัตตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:01:53
445 17 มี.ค. 33 ความเมตตาอาทร ที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:54:08
446 24 มี.ค. 33 ศรัทธา ที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:52:56
447 31 มี.ค. 33 โรงเรียน ที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:56:27
448 07 เม.ย. 33 การให้ทาน ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:02:07

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2230 เสียงธรรม ชุดที่ ๓๐"