2308 ธรรมะโดยหลักพื้นฐาน

รหัสสวนโมกข์ 5108

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์ วันที่แสดง
5108 ชุด "ธรรมะโดยหลักพื้นฐาน" 15 มิ.ย. - 28 ก.ย. 28
..........สิ่งที่เรียกว่าชีวิต 0:53:21
..........ธรรมชาติโดยหลักพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ 1:09:55
..........ปัญหาพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ 1:16:27
..........การดำรงชีวิตที่ถูกต้อง 1:21:46
..........จิตตภาวนาทุกรูปแบบ 1:25:09
..........ตัวตนและมิใช่ตัวตน 0:58:26
..........สันติสุขส่วนบุคคลและสันติภาพแห่งสังคม 1:21:42
..........ตรงไปยังหัวใจของธรรมะ 1:15:08
..........การออกมาเสียจากวัตถุนิยม 1:17:40
..........การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา 1:14:46
..........การมีธรรมะในชีวิตประจำวัน 1:25:50
..........การช่วยผู้อื่นให้มีธรรมะ 1:28:45

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2308 ธรรมะโดยหลีกพืท้นฐาน"