2310 ธรรมะเล่มน้อย

รหัสสวนโมกข์ 5110

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์์ / วันที่แสดง
5110 ชุด "ธรรมะเล่มน้อย" 1 ม.ค. - 26 มี.ค. 26
..........ภาวะธรรมดาแห่งชีวิตมนุษย์ 1:31:54 1 ม.ค. 26
..........จิตตภาวนาคือชีวิตพัฒนา 1:48:27 8 ม.ค. 26
..........ผลของจิตตภาวนาคือมรรคผลนิพพาน 1:21:34 15 ม.ค. 26,22 ม.ค. 26
..........ผลของจิตตภาวนาคือมรรคผลนิพพาน 1:29:39 15 ม.ค. 26,22 ม.ค. 26
..........จิตตภาวนาในแง่ของไสยศาสตร์ 1:48:44 12 มี.ค. 26
..........แนวสังเขปทั่วไปของการพัฒนา 1:50:46 5 ก.พ. 26
..........ปริทรรศน์แห่งชีวิตในทุกแง่มุม 1:55:17 12 ก.พ. 26
..........พฤกษาแห่งชีวิตชนิดสมบูรณ์แบบ 1:41:40 19 ก.พ. 26
..........อะไรๆในชีวิตสักแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตสิ่งเดียว 1:47:53 5 มี.ค. 26
..........อะไรๆก็เป็นสักแต่ว่าธาตุ 1:17:11 12 มี.ค. 26
..........สังขารและวิสังขาร 1:24:32 19 มี.ค. 26
..........สรุปความธรรมเล่มน้อย 1:25:24 26 มี.ค. 26

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2310 ธรรมะเล่มน้อย์"