2315 พุทธวิธีชนะทุกข์

รหัสสวนโมกข์ 5205

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์์
5205 ชุด "พุทธวิธีชนะความทุกข์" 5 มี.ค. - 28 มิ.ย. 29
..........ทำไมจึงเป็นทุกข์ 1:11:16
..........การดับทุกข์ที่มีอยู่ในการดำรงชีวิต 1:28:53
..........การดับทุกข์ที่มีอยู่ในการดำรงชีวิตผิด 1:23:45
..........การดับทุกข์อันเกิดจากนิวรณ์ กิเลส รบกวน 1:50:05
..........การดับทุกข์อันเกิดจากธรรมชาติที่ไร้เจตนา 1:05:36
..........กิเลสกับความสิ้นกิเลส 1:18:24
..........การมีธรรมะในชีวิตประจำวัน 1:03:29
..........พุ่งตรงไปยังพระพุทธเจ้ากันเถิด 1:17:28

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2315 พุทธวิธีชนะทุกข์"