2317 ศิลปแห่งการครองชีวิต

รหัสสวนโมกข์ 5207

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์ วันที่แสดง
5207 ชุด "ศิลปแห่งการครองชีวิต" 5 เม.ย. - 15 พ.ค. 23
..........ปรมัตถศิลป์แห่งการครองชีวิตตามทัศนของชาวพุทธ 1:18:14 5 เม.ย. 23
..........ชีวิตในฐานะเป็นวัตถุแห่งศิลป์ 1:12:40 12 เม.ย. 23
..........ศิลปแห่งการมีชีวิตอยู่เหนือปัญหา 1:42:39 19 เม.ย. 23
..........ศิลปแห่งการมีชีวิตอยู่ในโลก 1:45:44 26 เม.ย. 23
..........อัฏฐังคิกมรรคยอดศิลปะแห่งการครองชีวิต 1:26:19 10 พ.ค. 23
..........ศิลปแห่งการใช้สติในทุกกรณี 1:32:46 17 พ.ค. 23
..........ศิลปแห่งการดูด้วยยถาภูตสัมมัปปัญญา 1:26:20 7 มิ.ย. 23
..........ศิลปแห่งการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัว 1:07:45 14 มิ.ย. 23
..........ศิลปแห่งการอยู่กับนิพพานในชีวิตประจำวัน 1:35:53 21 มิ.ย. 23
..........ศิลปแห่งการอยู่เหนือกรรมและการสิ้นกรรม 1:28:18 28 มิ.ย. 23
..........ศิลปแห่งการเป็นอยู่ด้วยจิตว่าง 1:35:48 1 พ.ค. 23
..........ศิลปแห่งการใช้เคล็ดจากหัวใจของพระธรรม 1:46:06 15 พ.ค. 23

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2317 ศิลปแห่งการครองชีวิต"