2329 ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต

รหัสสวนโมกข์ 5309

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์ วันที่แสดง
5309 ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)" 6 ม.ค. - 29 ก.ย. 33
..........พระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:10:02
..........พระรัตนตรัยที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:06:04
..........นิพพานที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:09:46
..........ธรรมโอสถที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:22:13
..........วิเวกเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรน 1:04:45
..........ธรรมะสองความหมาย (ความถูกต้อง ความดีงาม) 0:53:14
..........ปัจจัยที่ห้าที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:58:07
..........วิเวกที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:59:44
..........อัตตาที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:02:32
..........ความเมตตาอาทรที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:54:24
..........ศรัทธาที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:53:01
..........โรงเรียนที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:56:05
..........การให้ทานที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก 1:02:42
..........ขันตีที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:48:05
..........ครูของพระพุทธเจ้า 0:55:05
..........สุญญตาที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:54:24
..........อนุปุพพิกกถาที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:14:01
..........การเลิกอายุที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:16:29
..........สิ่งที่เรียกว่าอายุที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:01:06
..........พลังแห่งวิวัฒนาการที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:03:41
..........เดิมพันที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:53:47
..........ความเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:07:27
..........กิเลสที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:16:32
..........ความเย็นที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:02:38
..........แม่ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:11:30
..........พระพุทธเจ้าสามพระองค์ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:05:47
..........พระพุทธเจ้าสามพระองค์ที่ท่านยังไม่รู้จัก(ต่อ) 0:47:37
..........ผู้บอกขุมทรัพย์ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:02:34
..........ที่ที่ท่านทุกคนจะต้องไปที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:04:08
..........การรับใช้พระศาสนาที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:03:31
..........ตัวกูซึ่งมิใช่ตัวกูของท่านเองที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:05:32

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2329 ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต"