2330 ปทานุกรมธรรม

รหัสสวนโมกข์ 5401

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์ วันที่แสดง
5401 ชุด "ปทานุกรมธรรม" 6 มิ.ย. 17 - 9 ส.ค. 18
..........๓ ก กิน กาม เกียรติ ฯลฯ กดเวที 1:26:59
..........กตัตตากรรม ฯลฯ กรง 1:59:05
..........กรรมเก่า 0:48:29
..........กรรมนิโรธ 1:15:16
..........กรรมโยนิ 1:35:10
..........กรรมศรัทธา 1:33:34
..........กระต้อยติวิด 1:34:44
..........กองปัญญา 1:16:37
..........กัปป 1:34:33
..........ก สระอา 1:36:15
..........การละ ราคะ โทสะ โมหะ 1:49:44
..........การยืดยาวฝ่ายอนาคต 1:05:11
..........กิจของจิตนัยที่สอง 1:06:00

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2330 ปทานุกรมธรรม"