2333 พุทธธรรมนำสุข

รหัสสวนโมกข์ 5404

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์์ / วันที่แสดง
5404 ชุด "พุทธธรรมนำสุข (ปาฐกถาธรรมทางโทรทัศน์ฯ)" 26 เม.ย. 25 - 20 พ.ย. 27
...........ธรรมะคืออะไร 0:14:04
...........ธรรมะคือสิ่งที่สร้างสังคมมนุษย์ให้มีความสงบสุข 0:16:40
...........ธรรมะคือพระเจ้าผู้สร้างโลก 0:15:11
...........ธรรมะในสี่ความหมาย 0:15:55
...........หัวใจจริยธรรมห้าข้อ 0:15:42
...........ฆราวาสธรรมสี่ประการ 0:16:00
..........ทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่าง 0:15:13
..........ลูกหนูโง่ 0:15:33
..........ความสุข ความทุกข์ 0:15:37
..........ทำไมเราจึงไม่เห็นธรรม 0:15:45
..........เด็กที่ทิ้งพ่อแม่วิ่งตามโจรไป 0:16:12
..........นิพพานที่คนโง่ไม่รู้จัก 0:15:24
..........ธรรมสามารถแก้ปัญหาของโลกได้ทั้งหมด 0:16:17
..........ธรรมคือเรื่องของธรรมชาติ 0:15:34
..........หัวใจของธรรมะ พุทธศาสนา ธรรมชาติ 0:16:56
..........มีตัวตน หริอว่าไม่มีตัวตน 0:14:58
..........ธรรมะช่วยแก้ปัญหาการดำรงชีวิต 0:15:37
..........ธรรมะช่วยแก้ปัญหาสังคม 0:15:51
..........ธรรมะช่วยแก้ปัญหาอันเกิดจากธรรมชาติ 0:13:35
..........ธรรมะช่วยแก้ปัญหาอันเกิดจากกิเลส 0:17:02
..........เกิดมาทำไม 0:11:05
..........ยิ่งเจริญจะยิ่งวินาศถ้าขาดศีลธรรม 0:14:21
..........ธรรมะคือหน้าที่ 0:18:07
..........ปีใหม่ 0:15:51
..........ชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ 0:15:19
..........การเติมธรรมะลงในชีวิต 0:16:36
..........ชีวิตที่มีความสดชื่นเยือกเย็น 0:15:16
..........พวกเรายังใช้ชีวิตไม่สมค่าและศักดิ์ศรี 0:16:09
..........หนทางมีแต่ไม่เดิน 0:15:24
..........เห็นความเพลิดเพลินเป็นความสุข 0:16:34
..........ทำงานให้สนุกเหมือนผีเสื้อ 0:15:04
..........ชีวิตนี้ธรรมชาติสร้างมาดีแล้ว 0:15:59
..........การทำงานคือการแสดงความเป็นมนุษย์ 0:14:56
..........วัตถุเคารพคือเครื่องมือสำหรับทำงาน 0:14:46
..........เหงื่อคือน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ 0:16:30
..........พุทธบริษัทต้องทำงานสนุก 0:14:30
..........พุทธบริษัทต้องเป็นสนุกเมื่อกำลังทำงาน 0:16:31
..........ถ้ากินเก็บพอประมาณก็มีเหลือช่วยเพื่อนมนุษย์ 0:15:24
..........สิ่งที่ดีที่สุดที่ชาวพุทธควรได้รับ 0:16:06
..........ชัยชนะของมนุษย์ต่อความสุดโต่ง 0:13:54
..........ชัยชนะของมนุษย์ต่อภาวะแห่งความผิด 0:13:15
..........ชัยชนะของมนุษย์เหนือความทุกข์ 0:15:01
..........ชัยชนะของมนุษย์ต่ออวิชชา 0:14:59
..........พุทธธรรมจะนำสุขต้องรู้และปฏิบัติพุทธธรรม 0:13:41
..........พุทธธรรมจะนำสุขต้องยอมให้ธรรมะเผด็จการ 0:15:13
..........พุทธธรรมจะนำสุขต้องยอมให้ชีวิตนี้ประกอบไปด้วยธรรม 0:15:32
..........ต้องทำให้ถูกต้องกับอิทัปปัจจยตาปัจจุบัน 0:15:56
..........ความทุกข์เป็นสิ่งที่ดับได้หรือชีวิตเป็นสิ่งที่เย็นได้ 0:16:58
..........ระวังความเจริญทางวัตถุ 0:14:25
..........กามคุณเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทุกปัญหา 0:15:46
..........วิธีแก้ปัญหาทุกปัญหา 0:14:58
..........อมตธรรมมีได้ด้วยอิทัปปัจจยตา 0:15:41
..........อมตธรรมมีได้ด้วยอัฏฐังคิกมรรค 0:16:09
..........เราอยู่เหนือโลกได้ 0:13:43
..........อนัตตาฟังดูเหมือนว่าสอนให้ฆ่าตัวตาย 0:16:42
..........การประพฤติธรรมเป็นความสนุก 0:17:35
..........การประพฤติธรรมนำมาซึ่งสุขภาพ 0:14:21
..........ประพฤติธรรมแล้วมีชีวิตเย็น 0:17:02
..........ปีใหม่ต้องมีอะไรใหม่ 0:14:50
..........ชีวิตเป็นสิ่งที่เติมธรรมะลงไปได้ 0:15:00
..........ธรรมะเป็นสิ่งที่มีวิธีทำให้กลับมา 0:16:21
..........ธรรมะประยุกต์สำหรับชาวบ้านทั่วไป 0:15:53
..........ธรรมะมีอยู่แล้วในการทำหน้าที่ 0:13:07
..........เตรียมตัวในคราวจะสิ้นปี 0:15:34
..........เตรียมตัวมีศีลธรรมที่ยิ่งกว่าเก่า 0:14:48
..........เตรียมตัวมีพระเจ้ากันให้ถูกต้อง 0:15:42
..........เตรียมตัวเลื่อนชั้นแห่งจิตใจกันเถอะ 0:13:50
..........อาสาฬหบูชาปาฐกถา 0:30:36
..........ของขวัญในวันอาสาฬหบูชา 0:29:05

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2333 พุทธธรรมนำสุข"