2405 เสียงธรรม ชุดที่ ๔๖

รหัสสวนโมกข์ 6201 - 6211

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๖
6201 3 ส.ค. 26 จะพูดเรื่องอะไรดี (ถ้าเขาให้พูดในที่ประชุมชาวโลก) 1:02:50
6202 4 ส.ค. 26 ธรรมะเครื่องแก้ปัญหามนุษย์ 1:00:43
6203 5 ส.ค. 26 ธรรมะเผด็จการ 0:58:20
6204 6 ส.ค. 26 การมีธรรมะคือการยอมให้ธรรมะเผด็จการ 1:00:54
6205 10 ส.ค. 26 อานิสงค์ของการประพฤติพรหมจรรย์ 0:59:56
6206 13 ส.ค. 26 พฤติหรือความเป็นไปของจิต 1:00:54
6207 14 ส.ค. 26 ปัญหาหรือความลับของจิตดวงเดียว 1:00:40
6208 18 ส.ค. 26 ปริญญาตายก่อนตาย 1:00:34
6209 19 ส.ค. 26 การฆ่าตัวตายทางวิญญาณ 0:58:50
6210 21 ส.ค. 26 ชีวิตโวหาร 1:01:55
6211 25 ส.ค. 26 พุทธบริษัทไม่ต้องใช้ยาระงับประสาท 1:02:40

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2405 เสียงธรรม ชุดที่ ๔๖"