2407 เสียงธรรม ชุดที่ ๔๘

รหัสสวนโมกข์ 6224 - 6226

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
6224 อบรมพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๑
..........23 มี.ค. 31 โลกยังไม่มีการศึกษาที่แท้จริง 1:16:41
..........24 มี.ค. 31 สิ่งที่ต้องใช้ในการบังคับจิต 1:23:31
6225 10 ก.พ. 34 การพัฒนาชีวิตเพื่อสันติภาพ 2:30:24
6226 อบรมพระวิปัสสนาจารย์
..........19 เม.ย. 19 วิปัสสนาคือการดูจนเห็นแจ้ง 0:54:19
..........24 เม.ย. 20 การอุทิศชีวีเพื่อพระศาสนา 0:57:34
..........25 เม.ย. 20 สิทธิในการบริโภคของมหาชน 1:04:04

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2407 เสียงธรรม ชุดที่ ๔๘"