2417 เสียงธรรม ชุดที่ ๕๘

รหัสสวนโมกข์ 6319

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
6319 อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๑๖ (๒)
..........10 ส.ค. 16 ระบบของธรรมะคือระบบของสิ่งทั้งปวง 0:57:01
..........13 ส.ค. 16 ธรรมะ คือ ธรรมชาติ 1:06:41
..........15 ส.ค. 16 ธรรมทั้งปวงอันใครไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของตน 0:57:41
..........20 ส.ค. 16 สภาวธรรม (ธาตุ ๖) 1:15:15
..........1 ต.ค. 16 สัจจธรรม 1:14:41
..........2 ต.ค. 16 ปฏิปัตติธรรม 1:02:48
..........3 ต.ค. 16 วิปากธรรม 0:57:17

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2417 เสียงธรรม ชุดที่ ๕๘"