2420 เสียงธรรม ชุดที่ ๖๑

รหัสสวนโมกข์ 6401 - 6411

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๗
6401 30 ก.ค. 27 ชีวิตนี้มันควรจะได้อะไรจากการบวช 1:01:25
6402 31 ก.ค. 27 ชีวิตนี้จะได้รับประโยชน์อะไรจากการบวช 0:59:34
6403 1 ส.ค. 27 โครงสร้างของพรหมจรรย์ 1:01:14
6404 2 ส.ค. 27 โครงสร้างแห่งอานิสงส์ของพรหมจรรย์ 1:01:49
6405 13 ส.ค. 27 หัวใจของพระพุทธศาสนา 0:59:46
6406 14 ส.ค. 27 ชีวิตแต่ละวัน ๆ มันแล้วแต่กิเลสหรือโพธิ 1:01:00
6407 15 ส.ค. 27 อัตตา - อนัตตา 1:02:18
6408 16 ส.ค. 27 การศึกษาและการรับปริญญาในพระพุทธศาสนา 0:56:29
6409 22 ส.ค. 27 หลักเกี่ยวกับความเชื่อตามแบบของพุทธบริษัท 0:43:30
6410 23 ส.ค. 27 ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ 1:01:29
6411 19 ก.ย. 27 จากบุถุชนถึงพระอริยเจ้า 1:41:26
..........21 ก.ย. 27 สุญญตา 1:14:36

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2420 เสียงธรรม ชุดที่ ๖๑"