2501 เสียงธรรม ชุดที่ ๖๕

รหัสสวนโมกข์ 811 - 814

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
811 การเติมธรรมะลงในชีวิต
.......23 ต.ค. 25 (1) การเติมธรรมะลงในชีวิต 1:08:10
.......24 ต.ค. 25 (2) การมีชีวิตอยู่ด้วยความว่าง 1:11:48
812 การมีสติในทุกอิริยาบถ
.......26 ต.ค. 25 (1) การมีสติในทุกอิริยาบถ ครั้งที่ ๑ 0:22:23
.......27 ต.ค. 25 (2) การมีสติในทุกอริยาบถ ครั้งที่ ๒ 1:01:27
.......28 ต.ค. 25 (3) การมีสติในทุกอริยาบถ ครั้งที่ ๓ 1:07:20
813 แก่นพระพุทธศาสนา
.......25 ส.ค. 27 (1) แก่นพระพุทธศาสนา 2:04:09
.......27 ส.ค. 27 (2) ปัจฉิมโอวาท 0:31:09
.......27 ส.ค. 27 (3) ธรรมะที่ใช้เฉพาะกรณี 0:29:45
814 เค้าโครงของชีวิต
.......25 ต.ค. 27 (1) เค้าโครงของชีวิต 1:07:03
.......26 ต.ค. 27 (2) ความเกิดแห่งทุกข์ 0:55:46
.......27 ต.ค. 27 (3) ความไม่เกิดแห่งทุกข์ 0:54:34

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2501 เสียงธรรม ชุดที่ ๖๕"