2507 เสียงธรรม ชุดที่ ๗๑

รหัสสวนโมกข์ 835

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
835 16-21 มี.ค. 23 ธรรมในฐานะเป็นศิลปะแห่งการครองชีวิต(วิถีชีวิต)
.......(1) วิถีแห่งชีวิต (ปฐมนิเทศ) 1:07:11
.......(2) ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก 1:21:33
.......(3) ชีวิตคือการต่อสู้ 1:23:59
.......(4) ชีวิตที่ต้องอยู่กันเป็นคู่ 1:18:10
.......(5) ชีวิตเพื่ออะไร ทำไม และอย่างไร 1:08:30
.......(6) ชีวิตบั้นปลายในปัจฉิมวัย 1:13:24
.......(7) ปัจฉิมนิเทศ 0:47:08

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2507 เสียงธรรม ชุดที่ ๗๑"