2511 เสียงธรรม ชุดที่ ๗๕

รหัสสวนโมกข์ 841 - 842

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
841 9-15 ม.ค. 27 อบรมพระธรรมทายาท พ.ศ. ๒๕๒๗
.......(1) กิจกรรมของธรรมทายาท 1:35:59
.......(2) กิจกรรมของธรรมทายาท (ต่อ) 1:16:46
.......(3) สิ่งที่ต้องรีบหยิบขึ้นมาศึกษาพิจารณาสำหรับธรรมทายาท 1:13:20
.......(4) สิ่งที่ต้องรีบหยิบขึ้นมาศึกษาพิจารณาสำหรับธรรมทายาท (ต่อ) 1:16:53
.......(5) ธรรมที่ใช้ได้ทั้งพระและฆราวาส 1:09:20
.......(6) ความถูกฝาถูกตัวของสิ่งที่กระทำ 1:10:00
.......(7) การตักบาตรสาธิต 0:31:34
842 4 ธ.ค. 27 ความหมายของคำว่า "ธรรมทายาท" 1:01:34

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2511 เสียงธรรม ชุดที่ ๗๕"