2518 เสียงธรรม ชุดที่ ๘๒

รหัสสวนโมกข์ 954 - 968

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
954 21 มี.ค. 34 ธรรมะทำไมกัน 0:53:05
955 16 ส.ค. 34 ภูมิปัญญาแบบพุทธ 0:58:01
956 6 ต.ค. 34 ความเป็นครูอันประเสริฐ 0:34:27
957 20 ก.ค. 34 การทำงานให้เป็นสุขด้วยการมีธรรมะ 0:29:51
958 25 ก.ค. 25 โอวาทสำหรับคนเจ็บไข้(ทั่วไป) 0:24:36
961 4 มี.ค. 34 เห็นพระไตรลักษณ์อคติไม่เกิด 0:56:29
962 9 ก.ค. 34 ธรรม : ที่รวบรวมของสิ่งทั้งปวง 0:46:25
963 11 มี.ค. 34 การพัฒนาธรรมะให้มีมากขึ้นในชีวิตจิตใจ 1:01:43
964 20 เม.ย. 34 การเผยแผ่พระศาสนา 0:43:13
965 5 ส.ค. 34 การปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติหน้าที่ 0:33:19
966 1 ก.ย. 33 ธรรมช่วยให้มีชีวิตที่เย็นและเป็นประโยชน์ 0:22:55
967 3 ก.ย. 33 การเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา 0:50:09
968 24 มี.ค. 34 ธรรมะสำหรับนักหนังสือพิมพ์ 0:57:46

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2705 เสียงธรรม ชุดที่ ๘๒"