2524 เสียงธรรม ชุดที่ ๘๘
รหัสสวนโมกข์ 1111-1118
โดย
ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
1101 21 ก.พ. - 18 ธ.ค. 31 ปาฐกถาธรรมทางวิทยุฯ ชุด หนทางรอดของมนุษย์เรา
............................01 วิกฤตการณ์ที่กำลังคุกคามโลก (30.35)
............................02 ความเห็นแก่ตัวน่ากลัวนัก (28.26)
............................03 หนทางรอดคือการทำลายความเห็นแก่ตัว (31.19)
............................04 บ่อเกิดแห่งความเห็นแก่ตัวคือตัวเรา (29.44)
............................05 ปัญหาทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวตน (29.42)
............................06 อตัมมยตายามหาวิเศษในการกำจัดความเห็นแก่ตัว (31.06)
............................07 นิพพานคือความอยู่รอดของมนุษยชาติ (28.57)
............................08 ความไม่เห็นแก่ตัวจำเป็นสำหรับระบบการเมืองของโลก (30.39)
............................09 ธรรมะที่ต้องใช้ในการกำจัดความเห็นแก่ตัว (31.14)
............................10 การศึกษาที่สามารถกำจัดความเห็นแก่ตัว (29.50)
............................11 การอยู่เหนืออิทธพลของความเป็นบวกเป็นลบ (30.01)
............................12 การควบคุมผัสสะคือการควบคุมโลก (29.10)
1111 24 พ.ย. 28 ทำอย่างไรจึงจะมีธรรมะ (0.58.47)
1112 21 เม.ย.27 ธรรมะสำหรับทนายความ (0.51.34)
1113 10 ก.ย. 21 ความมั่นคงภายในแห่งจิตใจของมนุษย์ (0.53.31)
1114 23 พ.ย. 22 เรามาเป็นครูเอาบุญกันเถิด (1.03.36)
1115 23 ต.ค. 23 ปรัชญาและศาสนา (1.03.30)
1116 11 ก.ค. 24 การปฏิบัติต่อสิ่งที่เรียกว่า ศีลธรรม (1.03.14)
1117 01 ธ.ค. 22 พระพุทธองค์ทรงเป็นบรมครู (1.03.22)
1118 01 มิ.ย. 27 บทพระธรรมคำกลอน (0.59.55)

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2524 เสียงธรรม ชุดที่ ๘๘"