2612 ล้ออายุ ปี 2528-2531

รหัสสวนโมกข์ 861-864

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
2528 27 พ.ค. 2528
........(1) ของขวัญวันล้ออายุ ปี ๒๕๒๘ ................................................1:09:04
........(2) เสรีภาพในการรับถือธรรมเป็นชีวิต......................................... 0:53:47
2529 27 พ.ค. 2529
........(1) การเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตนๆ....................................... 2:24:05
........(2) การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา ...........................................1:24:06
........(3) การถอนตัวออกจากอำนาจวัตถุนิยม ........................................1:23:00
2530 27 พ.ค. 2530
........(1) การปฏิรูปคืออะไร ..................................................................1:33:46
........(2) สิ่งที่ต้องปฏิรูปคืออะไร ............................................................0:55:28
2531 27 พ.ค. 2531
........(1) เกี่ยวกับอายุสี่ความหมาย หลง ลวง ล้อ เลิก ...............................1:46:03
........(2) สิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์แก่การเลิกอายุ ..............................................0:48:19

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2612 ล้ออายุ ปี 2528-2531"