2613 ล้ออายุ ปี 2532-2533

รหัสสวนโมกข์ 865-866

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
2532 27 พ.ค. 2532
........(1) วิธีรับไตรสรณคมและสมาทานศีล...................................... 0:37:12
........(2) อย่ามีตัวกู จะเกิดความทุกข์ ..............................................1:22:53
........(3) เราจะมีชีวิตกันอย่างไร โดยไม่ต้องมีตัวตน .........................2:19:23
2533 27 พ.ค. 2533
........(1) อายุหรือการเลิกอายุคืออะไร.............................................. 2:04:10
........(2) สมุทัยแห่งอายุหรือการเลิกอายุ ..........................................2:04:14
........(3) นิโรธแห่งอายุหรือการเลิกอายุ ............................................1:36:50
........(4) มรรคแห่งอายุหรือการเลิกอายุ ...........................................2:40:53

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2613 ล้ออายุ ปี 2532-2533"