๒๖๘ ธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์

บรรยายวันเสาร์ภาค อาสาฬหบูชา ๒๕๒๒

พุทธทาส ๑๐๐ ปี ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๙-๒๕๔๙
ธรรมบรรยาย ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่ออรุรักษ์ผลงานและเผย
แพร่ธรรมะซึ่งท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุเป็นองค์บรรยาย
ตามต้นฉบับเดิมที่ได้บันทึกเทปไว้โดยแผนกโสตฯ
โรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมกขพลาราม

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่่ี้เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)เสียงการแสดงธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาส

01 หลักเกณฑ์ทั่วไปของวิทยาศาสตร์..........................................(๐๗ กค.๒๒)...1:26:03
02 ธรรมะมีความเป็นวิทยาศาสตร์ ทุกรูปแบบ..............................(๑๔ กค.๒๒)...1:12:09
03 ธรรมะไม่มีอะัไรเป็นความลึกลับ.............................................(๒๑ กค.๒๒)...1:09:02
04 โครงสร้างแห่งสิ่งที่เรียกว่าชีวิต...............................................(๒๘ กค.๒๒)...1:33:43
05 สิ่งลึกลับ ต้องทำให้กลายเป็นสิ่งลึกซึ้ง......................................(๐๔ สค.๒๒)...1:22:27
06 ความลับของอายตนะ เป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผย...............................(๑๑ สค.๒๒)...1:25:34
07 ความลับของอายตนะ เป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผย (ต่อ).......................(๑๘ สค.๒๒)...1:19:02
08 เบญจขันธ์ เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรู้จัก..........................................(๒๕ สค.๒๒)...1:42:28
09 เบญจขันธ์ เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรู้จัก (ต่อ)...................................(๐๑ กย.๒๒)...1:00:03
10 เบญจขันธ์ เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรู้จัก (ต่อ)...................................(๐๘ กย.๒๒)...1:15:57
11 หลักที่เป็นกฎของธรรมชาติเกี่ยวกับขันธ์ทั้ง ๕..........................(๑๕ กย.๒๒)...1:20:42
12 การเกิดแห่งอุปาทานขันธ์........................................................(๒๒ กย.๒๒)...1:11:21
13 ขันธ์ ๕ ในฐานะเป็นโครงสร้างที่จำเป็นของชีวิตตามธรรมชาติ....(๒๙ กย.๒๒)...0:44:42

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD หรือ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "๒๖๘ ธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์"