2712 ใจความแห่งคริสต์ธรรม
ที่ชาวพุทธควรทราบ
รหัสสวนโมกข์ -- --
สวนโมกขพลาราม ไชยา สุราษฎร์ธานี


โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
ลำดับ / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์์
01 ประโยชน์ของการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ (1.17.57)
02 พระเจ้าในฐานะสิ่งสูงสุดที่มนุษย์มีร่วมกัน (1.32.54)
03 ปัญหาแตกแยกเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้า (1.20.43)
04 การเกิดของพระคัมภีร์ในศาสนาที่มีพระเจ้า (1.13.17)
05 วิวัฒนาการแห่งความคิดของมนุษย์เกี่ยวกับสิ่งสูงสุด (1.18.39)
06 ปัญหาเกี่ยวกับปาณาติบาตระหว่างศาสนา (1.18.42)
07 ปัญหาระหว่างพระเป็นเจ้ากับพระรัตนตรัย (1.08.21)
08 ชีวิตนิรันดร (1.07.06)
09 การไถ่บาป (1.09.14)
10 ความรักพระเจ้า (1.02.56)
11 การสารภาพบาป (1.06.09)
12 สรุปความ ทำความเข้าใจ (1.06.45)

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "๒๗๑๒ ใจความแห่งคริสต์ธรรมฯ"