เพียงท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้บ้างเราก็สุขใจและนึกชื่นชมท่าน.....A mere of your visiting this website makes us happy and you are recognized with admiration.....ข้อมูลโดยมากเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นเพื่อการเผยแผ่ธรรมะแก่สาธุชนทั่วไป เราขอถือโอกาสนี้อนุโมทนาและคารวะเจ้าของและผลงานของท่านไว้ ณ ที่นี้ ววว.มโนธรรม.คอม ลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖.....Most informations are linked from other websites in order to propagate the Dhamma to virtuous people, we take this opportunity to express our congratulations and respects to the owners and their works herein. www.manodham.com dated October 23, 2003.....ไม่มุ่งร้ายต่อผู้ใด สร้างกุศลไซร้เพื่อผองชน ที่มาของชื่อมโนธรรม ความหมายว่ามีธรรมในใจ.....With malice towards none, with charity for all refers to the name of Manodham means the Conscience.....ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ.....Thanks for your co-operation.