D2205 เสียงธรรม DVD ชุดที่ ๕

ท่านพุทธทาส ภิกขุ
สวนโมกขพลาราม ไชยา สุราษฎร์ธานี

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากธรรมทานมูลนิธิ สวนโมกขพลาราม

2225: 371-378 เสียงธรรม ชุดที่ 25
หลักการดำเนินชีวิตที่น่าพอใจ ฯลฯ
2226: 381-388 เสียงธรรม ชุดที่ 26
มนุษย์กับธรรมชาติ ฯลฯ
2227: 411-418 เสียงธรรม ชุดที่ 27
การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง ฯลฯ
2228: 421-431 เสียงธรรม ชุดที่ 28
นิพพานสำหรับทุกคน ฯลฯ
2229: 432-438 เสียงธรรม ชุดที่ 29
ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตาม... ฯลฯ
2230: 441-448 เสียงธรรม ชุดที่ 30
ธรรม ๒ ความหมายที่ท่าน... ฯลฯ


ใช้กับเครื่อง Computer เท่านั้น

จำนวน ๑ แผ่น

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

บริการ : จัดทำสำเนาแผ่น DVD
ให้แก่นักสะสม นักศึกษา ห้องสมุด ห้อง
เรียน และผู้ต้องการทำสำเนาเแผ่นซีดี
เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานให้กับผู้อื่น
การทำสำเนาให้ครั้งละไม่เกิน ๒
ชุด และทยอยขอทำเพิ่มได้หลังจาก
ได้รับแผ่นแล้วเว้นห่างทุก ๒ สัปดาห์


ผู้ที่สนใจให้ส่งซองเปล่าขนาด 9 x 6-1/2
นิ้ว 23 x 16 ซม. (ซองสีเหลือง หาซื้อได้
ที่ทำการไปรษณีย์) ติดแสตมป์ ๕ บาท
พร้อมสอดแผ่นเปล่า DVD จำนวน ๒ แผ่น
จ่าหน้าถึงตัวท่านเองแล้วส่งมาที่ :

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองช้ายล่าง "D2205 เสียงธรรม DVD ชุดที่ ๕"