D2502 เสียงธรรม DVD ชุดที่ ๒

ท่านพุทธทาส ภิกขุ
สวนโมกขพลาราม ไชยา สุราษฎร์ธานี

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากธรรมทานมูลนิธิ สวนโมกขพลาราม

DVD ชุดนี้ประกอบด้วย

2507: 835------ เสียงธรรม ชุดที่ 71
ธรรมะในฐานะเป็นศิลปะ... ฯลฯ

2508: 836----- เสียงธรรม ชุดที่ 72
ผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา ฯลฯ
2509: 837----- เสียงธรรม ชุดที่ 73
แรงกระตุ้นเพื่อเผยแผ่ธรรม ฯลฯ
2510: 838----- เสียงธรรม ชุดที่ 74
ความหมายทั่วไปของธรรมทายาท ฯลฯ
2511: 841-842 เสียงธรรม ชุดที่ 75
กิจกรรมของธรรมทายาท ฯลฯ
2512: 843-848 เสียงธรรม ชุดที่ 76
ความถูกต้องของ จิต ตัวตน...ฯลฯ
2513: 851-858 เสียงธรรม ชุดที่ 77
การตกอยู่ใต้อำนาจของระบบ... ฯลฯ


ใช้กับเครื่อง Computer เท่านั้น

จำนวน ๑ แผ่น

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

บริการ : จัดทำสำเนาแผ่น DVD
ให้แก่นักสะสม นักศึกษา ห้องสมุด ห้อง
เรียน และผู้ต้องการทำสำเนาเแผ่นซีดี
เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานให้กับผู้อื่น
การทำสำเนาให้ครั้งละไม่เกิน ๒
ชุด และทยอยขอทำเพิ่มได้หลังจาก
ได้รับแผ่นแล้วเว้นห่างทุก ๒ สัปดาห์


ผู้ที่สนใจให้ส่งซองเปล่าขนาด 9 x 6-1/2
นิ้ว 23 x 16 ซม. (ซองสีเหลือง หาซื้อได้
ที่ทำการไปรษณีย์) ติดแสตมป์ ๕ บาท
พร้อมสอดแผ่นเปล่า DVD จำนวน ๒ แผ่น
จ่าหน้าถึงตัวท่านเองแล้วส่งมาที่ :

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองช้ายล่าง "D2502 เสียงธรรม DVD ชุดที่ ๒"