D2703 เสียงธรรม DVD ชุดที่ 3

ท่านพุทธทาส ภิกขุ
สวนโมกขพลาราม ไชยา สุราษฎร์ธานี

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากธรรมทานมูลนิธิ สวนโมกขพลาราม

DVD ชุดนี้ประกอบด้วย

2526 รส.1133-1137 เสียงธรรม ชุดที่ 90
........ชีวิตพัฒนาตามหลักแห่งศาสนา ฯลฯ

2527 รส.1151-1158 เสียงธรรม ชุดที่ 91
........ปีใหม่ชีวิตใหม่ ฯลฯ
2528 รส.1161-1168 เสียงธรรม ชุดที่ 92
........หัวใจของพระธรรม ฯลฯ
2529 รส.1171-1181 เสียงธรรม ชุดที่ 93
........ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับศีลธรรม ฯลฯ
2530 รส.1192-1193 เสียงธรรม ชุดที่ 94
........นานาปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม ฯลฯ
2531 รส. 1207,1254 เสียงธรรม ชุดที่ื 95
........อบรมพระภิกษุนวกะในพรรษา 2513
........ประโยชน์ของวินัย ฯลฯ


ใช้กับเครื่อง Computer เท่านั้น

จำนวน ๑ แผ่น

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

บริการ : จัดทำสำเนาแผ่น DVD
ให้แก่นักสะสม นักศึกษา ห้องสมุด ห้อง
เรียน และผู้ต้องการทำสำเนาเแผ่นซีดี
เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานให้กับผู้อื่น
การทำสำเนาให้ครั้งละไม่เกิน ๒
ชุด และทยอยขอทำเพิ่มได้หลังจาก
ได้รับแผ่นแล้วเว้นห่างทุก ๒ สัปดาห์


ผู้ที่สนใจให้ส่งซองเปล่าขนาด 9 x 6-1/2
นิ้ว 23 x 16 ซม. (ซองสีเหลือง หาซื้อได้
ที่ทำการไปรษณีย์) ติดแสตมป์ ๕ บาท
พร้อมสอดแผ่นเปล่า DVD จำนวน ๒ แผ่น
จ่าหน้าถึงตัวท่านเองแล้วส่งมาที่ :

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองช้ายล่าง "D2703 เสียงธรรม DVD ชุดที่ 3"