ธรรมโฆษณ์
๑๒.ค อตัมมยตาปริทัสน์
โดย
ท่านพุทธทาส ภิกขุ
สวนโมกขพลาราม ไชยา สุราษฎร์ธาน

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับสำเนาของสวนโมกขพลาราม เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ

เสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาส ภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้

ธรรมโฆษณ์ ๑๒.ค อตัมมยตาปริทัสน์

วันที่แสดง
ระยะเวลา
  ภาคตัน    
1
อานิสงค์ครอบจักรวาลของอตัมมยตา

1:01:21

2
อตัมมยตากับพระรัตนตรัย
0:58:58
3
อตัมมยตากับไตรสิกขา
0:50:48
4
อตัมมยตากับไตรสัทธรรม
1:03:54
5
อตัมมยตากับเด็กๆและยุวชน
1:24:02
6
อตัมมยตาทั้งเพื่อชาวบ้านและชาววัด
1:08:10
7
อตัมมยตามีได้ทุกสาขาอาชีพ
1:11:32
8
ปีใหม่แห่งอตัมมยตา  
0:29.48
  ภาคปลาย    
01
ปีใหม่แห่งอตัมมยตา ..  
29.48
02
อตัมมยตากับปัญหาแห่งชีวิตมนุษย์  
23.31
03
อตัมมยตากับหน้าที่ของชีวิต  
29.11
04
อตัมมยตาคืออะไร  
29.59
05
อตัมมยตากับสันติภาพของโลก  
27.39
06
บทช่วยจำสำหรับการศึกษาอตัมมยตาร้อยบท .....  
28.27
07
อตัมมยตากับการเมือง  
28.23
08
อตัมมยตากับสันติสุข ...  
30.14
09
อตัมมยตากับความไม่เป็นแก่ตัว  
29.25
10
อตัมมยตากับความมั่นคง  
29.10
11
อตัมมยตากับชีวิตประเสริฐ  
28.11
12
อตัมมยตากับการตามรอยพระอรหันต์  
29.37
13
อตัมมยตาในฐานะเป็นของขวัญวันปีใหม่  
30.06
14
อตัมมยตากับการพัฒนามนุษย์  
30.32
15
อตัมมยตากับการศึกษา  
30.06
16
อตัมมยตากับสิ่งที่เรียกว่าศาสนา  
30.55
17
อตัมมยตากับวิทยาศาสตร์  
29.09
18
อตัมมยตากับสันติภาพเงียบ  
29.43
19
อตัมมยตากับการทำลายความเห็นแก่ตัว  
30.41
20
อตัมมยตากับการทำงานให้สนุก  
30.39
21
อตัมมยตากับปูชนียบุคคล  
27.55
22
อตัมมยตากับปัญหาสิทธิมนุษยชน  
30.12

 

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "ธรรมโฆษณ์ ๑๒.ค อตัมมยตาปริทัสน์"