ธรรมโฆษณ
๑. พุทธประวัติจากพระโอษฐ์
โดย
ท่านพุทธทาส ภิกขุ
สวนโมกขพลาราม ไชยา สุราษฎร์ธาน

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากธรรมทานมูลนิธิ
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)
ฉบับสำเนาเอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยา
เสียงการอ่านหนังสือธรรมโฆษณ์ ๑. พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ โดยอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

ธรรมโฆษณ์ ๑. พุทธประวัติจากพระโอษฐ์
๐๑

โลกธาตุหนึ่ง ๆ มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว 32:59

๐๒
การประสูติ 34:15
๐๓
ทรงหลงกามและหลุดจากกาม 35:34
๐๔
ทุกรกิริยา 36:39
๐๕
ทรงตั้งจิตจากกามคุณในอดีตก่อนตรัสรู้ 34:23
๐๖
ธรรมที่ทรงอบรมอย่างมาก ก่อนตรัสรู้ 33:28
๐๗
ทรงอธิษฐานความเพียร ก่อนตรัสรู้ 33:33
๐๘
ทรงเป็นลูกไก่ตัวพี่ที่ดีที่สุด 32:17
๐๙

สิ่งที่ใคร ๆ ไม่อาจท้วงติงได้ 30:47

๑๐
ทรงยืนยันให้ทดสอบความเป็นสัมมาสัมพุทธะของพระองค์ 41:35
๑๑
ทรงทราบส่วนสุดและมัชฌิมา 32:48
๑๒
ทรงมีปาฏิหารย์ สามอย่าง 33:13
๑๓
ทรงอยู่ในฐานะที่ใคร ๆ ยอมรับว่าเลิศกว่าสรรพสัตว์ 36:52
๑๔
ทรงประกาศธรรมจักรที่อิสิปตนมฤคทายวัน 35:59
๑๕
ทรงแสดงทั้งเอกังสิกธรรมและอเนกังสิกธรรม 33:00
๑๖
ทรงสอนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งปวง 32:27
๑๗
ทรงมีหลักเกณฑ์การฝึกตามลำดับ (อย่างย่อ) 31:52
๑๘
เรื่องที่ทรงพยากรณ์ 33:40
๑๙
ทรงมีคณะสงฆ์ซึ่งมีคุณธรรมสูงสุด 32:06
๒๐
ทรงขอร้องให้ทำความเพียร เพื่ออนุตตรวิมุตติ 34:57

๒๑

เหตุที่ทำให้เกิดการแสดงปาฏิโมกข์ 31:33
๒๒
ทรงมีลักษณะเอ็นดูสรรพสัตว์ทั้งหลับและตื่น 35:23
๒๓
ทรงมีฌาณแน่วแน่ชั้นพิเศษ 33:37
๒๔
ทรงแสดงหลักแห่งกรรมต่างจากพวกอื่น 32:32
๒๕
ไม่เคยทรงพรั่นพรึงในท่ามกลางบริษัท 32:46
๒๖
ทรงแก้คำตู่ของพวกที่ตู่ว่า เขาก็สอนเหมือนที่พระองค์สอน 31:59
๒๗
มนุษย์บุถุชน รู้จักพระองค์น้อยเกินไป 33:50
๒๘
การให้ผลของกรรมไม่อาจเปลี่ยนได้ด้วยตบถของนิครนถ์ 32:01
๒๙
การสนทนากับปริพพาชก ชื่อมัณฑิยะและชาลิยะ 33:16
๓๐
ตามเสียงของปิโลติกปริพพาชก 33:23
๓๑
ทรงมีลีลาศสง่า งดงาม 32:53
๓๒
ทรงเสมอกับพระเจ้าโกศลโดยวัย 29:46
๓๓
แผ่นดินไหวเนื่องด้วยการปลงอายุสังขาร 30:22
๓๔
การบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ 31:05
๓๕
ครั้งมีพระชาติเป็น พระเจ้ามฆเทวราช 34:44