ธรรมโฆษณ
๓.ก ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์
โดย
ท่านพุทธทาส ภิกขุ
สวนโมกขพลาราม ไชยา สุราษฎร์ธาน

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากธรรมทานมูลนิธิ
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)
ฉบับสำเนาเอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยา
เสียงการอ่านหนังสือธรรมโฆษณ์ ๓.ก ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ โดยอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

ธรรมโฆษณ์ ๓.ก ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์
๐๑

ว่าด้วยการทุศีล ๑๓ เรื่อง 0:49:24

๐๒
ว่าด้วยการไม่สังวร ๑๕ เรื่อง 0:44:28 
๐๓
ว่าด้วยเกียรติและลาภสักการะ ๑๒ เรื่อง 0:30:11
๐๔
ว่าด้วยการทำไปตามอำนาจกิเลส ๑๖ เรื่อง 0:33:33
๐๕
ว่าด้วยการเป็นทาสตัณหา ๘ เรื่อง 0:19:33
๐๖
ว่าด้วยการหละหลวมในธรรม ๑๔ เรื่อง 0:40:13
๐๗
ว่าด้วยการลืมคำปฏิญาณ ๒๔ เรื่อง 0:54:38
๐๘
ว่าด้วยพิษสงทางใจ ๑๓ เรื่อง 0:45:53
๐๙
ว่าด้วยการเสียความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ๑๓ เรื่อง 0:24:35
๑๐
ว่าด้วยการมีศีล ๑๐ เรื่อง 1:31:13
๑๑
ว่าด้วยการมีสังวร ๑๓ เรื่อง 0:41:05
๑๒
ว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบ ๔๓ เรื่อง 1:48:20
๑๓
ว่าด้วยการไม่ทำไปตามอำนาจกิเลส ๑๒ เรื่อง 0:49:16
๑๔
ว่าด้วยการไม่เป็นทาสตัณหา ๗ เรื่อง 0:14:53
๑๕
ว่าด้วยการไม่หละหลวมในธรรม ๑๘ เรื่อง 0:49:43
๑๖
ว่าด้วยการไม่ลืมคำปฏิญาณ ๓๕ เรื่อง 1:03:39
๑๗
ว่าด้วยการหมดพิษสงทางใจ ๑๓ เรื่อง 0:31:21
๑๘
ว่าด้วยการไม่เสียความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ๑๔ เรื่อง 0:28:47
๑๙
ว่าด้วยเนื้อนาบุญของโลก ๑๐ เรื่อง 0:50:59