ธรรมโฆษณ
๔. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์
โดย
ท่านพุทธทาส ภิกขุ
สวนโมกขพลาราม ไชยา สุราษฎร์ธาน

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากธรรมทานมูลนิธิ
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)
ฉบับสำเนาเอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยา
เสียงการอ่านหนังสือธรรมโฆษณ์ ๔. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ โดยอาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

ธรรมโฆษณ์ ๔. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์์
๐๐

๐๑ คำชี้แจงเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาท 0:29:26

๐๐
๐๒ กำเนิดของเรื่องปฏิจจสมุปบาท 1:21:06
๐๐
๐๓ พระพุทธโฆษาจารย์ 1:02:55
๐๐
๐๔ บทนำ ว่าด้วยเรื่องที่ควรทราบก่อนเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 1:11:59
๐๑
๐๑ หมวดที่ ๑ ว่าด้วยลักษณะของเรื่องปฏิจจสมุปบาท 0:24:37
๐๑
๐๒ หมวดที่ ๑ ว่าด้วยความสำคัญของเรื่องปฏิจจสมุปบาท 0:33:50
๐๒
๐๔ หมวดที่ ๒ ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องอริยสัจสมบูรณ์แบบ 0:35:55
๐๒
๐๔ หมวดที่ ๒ ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องอริยสัจสมบูรณ์แบบ 0:28:57
๐๒
๐๕ บทสรุป ว่าด้วยคุณค่าพิเศษของปฏิจจสมุปบาท 1:18:07
๐๓
๐๖ หมวดที่ ๓ ว่าด้วยบาลีที่แสดงว่าปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่เรื่องข้ามภพข้ามชาติ 0:26:53
๐๔
๐๗ หมวดที่ ๔ ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทเกิดได้เสมอในชีวิตประจำวันของคนเรา 0:43:25
๐๕
๐๘ หมวดที่ ๕ ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทซึ่งแสดงการเกิดดับแห่งกิเลสและความทุกข์ 0:55:42
๐๖
๐๙ หมวดที่ ๖ ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทที่ตรัสรู้ในรูปของการปฏิบัติ 1:48:25
๐๗
๑๐ หมวดที่ ๗ ว่าด้วยโทษของการไม่รู้และอานิสงส์ของการรู้ปฏิจจสมุปบาท 4:22:53
๐๘
๑๑ หมวดที่ ๘ ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทเกี่ยวกับความเป็นพระพุทธเจ้า 2:34:31
๐๙
๑๒ หมวดที่ ๙ ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทกับอริยสาวก 1:06:57
๑๐

๑๓ หมวดที่ ๑๐ ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทนานาแบบ 1:21:31

๑๑
๑๔ หมวดที่ ๑๑ ว่าด้วยลัทธิหรือทิฏฐิที่ขัดกับปฏิจจสมุปบาท 3:23:26
๑๒
๑๕ หมวดที่ ๑๒ ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทที่ส่อไปในทางภาษาคน - เพื่อศีลธรรม 3:49:33