ให้เปล่า ซีดีธรรมะ.mp3
ชุดอบรม Foreigners
(ภาคภาษาไทย/อังกฤษ)
--- < > ---
โปรดคลิกดูรายละเอียดรายการที่ท่านสน
ใจ และกรุณาขอรับครั้งละไม่เกิน ๒ แผ่น
เมื่อนำไปศึกษาให้เกิดประโยชน์แล้วจึง
ค่อยทยอยขอรับเพิ่ม เรายินดีให้ความสะ
ดวกและขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือ
--- < > ---
ผู้ที่สนใจให้ส่งซองเปล่าขนาด 9 x 6-1/2
นิ้ว 23 x 16 ซม. (ซองสีเหลือง หาซื้อได้
ที่ทำการไปรษณีย์)
ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเองแล้ว
ส่งมาที่ :
เว็บมาสเตอร์ www.manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250

(ระบุรหัสและชื่อเรื่องบนมุมซองล่างซ้าย)

ขอความร่วมมือ โปรดคลิกที่นี่
 

รายการ "ให้เปล่า" มีดังนี้
2800 ชุดอบรมชาวต่างประเทศ
ต้นฉบับ (Original) ไทย/อังกฤษ
โดยท่านพุทธทาสภิกขุและท่านสันติกโรภิกขุ
RTF = Retreat Talks To The
.............Foreigner

รส. = รหัสสวนโมกข์
2801 รส.2902-2904 RTF ชุดที่ 1
........รส.8602-8604
........How To Study Dhamma? etc.
2802 รส.2905-2906 RTF ชุดที่ 2
........รส.8605-8606
........The Insrinct, etc.
2803 รส.2908-2909 RTF ชุดที่ 3
........รส.8608-8609
........New Life, etc.
2804 รส.2910 or 8610 RTF ชุดที่ 4
........Why Dhamma? etc.
2805 รส.2912 or 8612 RTF ชุดที่ 5
........The Burden Of Life, etc
........and practicing Buddhism etc.
2806 รส.3001, 3009.RTF ชุดที่ 1
........รส.8701, 8709
........Things to know before studying
........ and practicing Buddhism, etc.
2807 รส.3002, 3010 RTF ชุดที่ 2
........รส.8702, 8710
........As what should Dhamma
........be studied? etc.
2808 รส.3004, 3005,3007 RTF ชุดที่ 3
........รส.8704, 8705, 8707
........Why Dhamma? etc.
2809 รส.8801,8802, *8803 RTF ชุดที่ 4
........Genuine Fruits of Studying
........Buddhism, etc.
.......*ท่านพุทธทาสบรรยาย เป็น
........ภาษาอังกฤษเอง
2810 รส.3101or รส.8801 RTF ชุดที่ 5
........Genuine Fruits Of Studying
........Buddhism, etc
2811 รส.3102, 3105-3108 RTF ชุดที่ 6
........รส.8802, 8805-8808
........The Prison of Life, etc.
2812 รส.3109-3111 RTF ชุดที่ 7
........รส.8809-8811
........Something You Don’t Like Now,
........But Will Like Later, etc.
2813 รส.3112 or 8812 RTF ชุดที่ 8
........Understanding Buddhism
........Clearly
2814 รส.3201 RTF ชุดที่ 9
........รส.8901
........Introduction To Understanding
.......The Ariyasacca, etc.
2815รส.3201(Cont') 3202 RTF ชุดที่ 10
........รส.8901(Cont'), 8902
........Atammayata etc.
2816 รส.3203 or .8903 RTF ชุดที่ 11
........Life That Bites Its Owner, etc.
2817 รส.3208,3209, 3211 RTF ชุดที่ 12
........รส.8908,8909, 8911
........Dependent Arising, etc.
2818 รส.3210, 3212 RTF ชุดที่ 13
........รส.8910, 8912
........Introduction To Dhamma, etc.
2819 รส.3302, 3303A RTF ชุดที่ 14
........รส.9002, 9003A
........Solitude: Viveka, etc
2820 รส.3303B, 3304A RTF ชุดที่ 15
........รส,9003B. 9004A
........Buddhists And Conservation, etc.
2821 รส.3304B, 3305,3306 RTF ชุดที่ 16
........รส,9004B. 9005, 9006
........Understanding Each Other
........ Will Save The World, etc.
2822 รส.3307, 3310 RTF ชุดที่ 17
........รส,9007. 9010
........Dhamma Helps Develop Life
........To The Highest Level, etc.

2823 รส.3308, 3309 RTF ชุดที่ 18
........รส,9008. 9009
........Everything Is Anatt? etc.
2824 รส.3311or 9011 RTF ชุดที่ 19
........The 3 Existences Are The
........Basis Of Self, etc.

2825 รส.3303C,3312 RTF ชุดที่ 20
........รส,9003C. 9012
........Dhamma Which Must Know, etc.

RETREAT TALKS TO THE FOREIGNERS
by Ajarn Buddhadasa Bhikkhu
interpreted by Santikaro Bhikkhu

This is a complete list of all the talks that Ajarn
Buddhadasagave during the retreats for foreign
Dhammastudents (1986-1991)
Beginning in 1986, and for the following five years,
until his health deteriorated too much, Ajarn
Buddhadasagave special talks to the
foreigners studying Dhamma and Anapanasati
at Suan Mokkh. He spoke in Thai and Santikaro
Bhikkhu interpreted into English live. These talks
are unlikely to be heardanywhere else inthe
Buddhistworld. Ajarn Buddhadasa goes as
straight to the essence of the human dilemma
(dukkha) as he thinks you can handle.
For those who seek to quench dukkha here
and now, these talks are full of valuable, clear,
direct guidance on the why, what,and how of
Dhamma practice.The talks have been recorded
and copied onto cassettes tapes. Pre-recorded
copied – with the original Thaiand unedited
Englishtranslation. Now they have been made
available on MP3 CD/DVD. Separate versions
have been made in Thai and English.
They are available at here. What would you
like to burn? You should ask your friends or
relatives in Thailand to send new
CD/DVD ROMs for copying please.

A COPYRIGHT OF THESE CD/DVD FOR
FREE CONTRIBUTION IS NOT RESERVED.
"NOT FOR SALE"

Names of RTF (Thai) Click here
Names of RTF (English) Click here

รายการ "ให้เปล่า" (ต่อ)
ต้นฉบับ (Original) ไทย/อังกฤษ (ต่อ)

2826 รส.3401 or 9101 RTF ชุดที่ 21
........The Buddhist Way Of Life, etc.
2827 รส.3402, 3404 RTF ชุดที่ 22
........รส,9102. 9104
........Bird’s Eye View Of Dhamma :
........Study And Practice, etc.
2828 รส.3405, 3406 RTF ชุดที่ 23
........รส,9105. 9106
....... Why Dhamma? etc.
2829 รส.3407 or 9107 RTF ชุดที่ 24
........Beginning Understanding
........Of Dhamma, etc.
2830 รส.3408 or 9108 RTF ชุดที่ 25
.......The Dhammic Life Which
........Is Still A Secret, etc.
2831 รส.3409 or 9109 RTF ชุดที่ 26
........Dhamma And The
........Living Computer, etc.
2832 รส.3410 or 9110 RTF ชุดที่ 27
........An Introduction To Dhamma, etc

ฉบับตัดต่อเฉพาะภาษาไทย
(ท่านพุทธทาส)
2901 รส.2902-2912 ปี 2529 RTF ชุดที่ 1
........ศึกษาธรรมะอย่างไร? ฯลฯ
........ชีวิตเป็นภาระหนัก ฯลฯ
2902 รส.3001-3010 ปี 2530 RTF ชุดที่ 2
........ธรรมะทำไมกัน? ฯลฯ
........ชีวิตใหม่เป็นสิ่งที่เรามีได ฯลฯ
2903 รส.3101-3112 ปี 2531 RTF ชุดที่ 3
........ผลที่แท้จริงของการศึกษาธรรมะ ฯลฯ
........การเข้าใจพุทธศาสนาอย่างแจ่มแจ้ง ฯลฯ
2904 รส.3201-3212 ปี 2532 RTF ชุดที่ 4
........ความรู้เบื้องต้นของอริยสัจจะ ฯลฯ
........ความหมายของคำว่า “Retreat” ฯลฯ
2905 รส.3302-3312 ปี 2533 RTF ชุดที่ 5
........วิเวก ฯลฯ
........ วิปัสสนาคือแสงสว่างแห่งชีวิต ฯลฯ
2906 รส.3401-3410 ปี 2534 RTF ชุดที่ 6
........วิถีชีวิตแบบชาวพุทธ ฯลฯ
........ความรู้เบื้องต้นของธรรมทั่วๆไป ฯลฯ

Original Cut for English only
(Santikaro Bhikkhu)
2911 รส.8602-8609 ปี 1986 RTF ชุดที่ 1.1
.........How To Study Dhamma? etc.
........The Advantages Of Having
........Dhamma, etc.
2911A รส.8610-8612 ปี1986 RTFชุดที่ 1.2
.........Why Dhamma?
........The Burden Of Life, etc.
2912 รส.8701-8710 ปี 1987 RTF ชุดที่ 2
........Things To Know Before Studying
........And Practicing Buddhism, etc.
........New Life Is Most Certainly
........Possible, etc.
2913 รส.8801-8812 ปี 1988 RTF ชุดที่ 3
........Genuine Fruits Of Studying
........Buddhism, etc'
........Understanding Buddhism
........ Clearly, etc.
2914 รส.8901-8902 ปี 1989 RTF ชุดที่ 4.1
........Introduction To Understanding
.......The Ariyasacca, etc.
.......The Meaning Of “Retreat” etc
2914A รส.8903-8912 ปี1989 RTFชุดที่ 4.2
.......Life That Bites Its Owner
.......Life That Lacks Freedom, etc.
2915 รส.9002-9007 ปี 1990 RTF ชุดที่ 5.1
........Solitude: Viveka, etc.
........The Heart Of Buddhism
........Dhamma And Ecology,etc.
2915A รส.9008-9012 ปี1990 RTFชุดที่ 5.2
........Everything Is Anatata,
........The Buddhist Art Of Life,
........ Dhamma Which Must Know,etc.
2916 รส.9101-9107 ปี 1991 RTF ชุดที่ 6.1
........The Buddhist Way Of Life, etc.
........An Introduction To Dhamma, etc.
2916A รส.9108-9110 ปี1991 RTFชุดที่ 6.2
...... The Dhammic Life Which
....... Is Still A Secret.
.......The Teaching Of “No Person”

บริการ สำเนาดีวีดีธรรมะ.mp3
ชุดอบรม Foreigners

(ภาคภาษาไทย/อังกฤษ)
--- < > ---
จัดทำสำเนาดีวีดี (DVD) หรือให้แลก
เปลี่ยนแผ่นดีวีดีที่สำเนาแล้ว แก่นักสะ

สม นักอนุรักษ์ นักศึกษา ห้องสมุด ห้อง
เรียนและผู้ต้องการทำสำเนาเแผ่นซีดีเพื่อ
เผยแผ่ธรรมะ่เป็นธรรมทานให้กับผู้อื่น
--- < > ---
ปรดคลิกดูรายละเอียดรายการที่ท่าน
สนใจ การทำสำเนาให้ครั้งละไม่เกิน ๒
แผ่น และทยอยขอทำเพิ่มได้หลังจาก
ได้รับแผ่นแล้วเว้นห่างทุก ๒ สัปดาห์
หากมีความจำเป็นต้องการสำเนามาก
กว่า ๒ แผ่น กรุณาติดต่อเว็บมาสเตอร์
--- < > ---
ผู้ที่สนใจให้ส่งซองเปล่าขนาด 9 x 6-1/2
นิ้ว 23 x 16 ซม. (ซองสีเหลือง หาซื้อได้
ที่ทำการไปรษณีย์) ติดแสตมป์ ๕ บาท
พร้อมสอดแผ่นเปล่า DVD จำนวน ๒ แผ่น
จ่าหน้าถึงตัวท่านเองแล้ว
ส่งมาที่ :
เว็บมาสเตอร์ www.manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250

(ระบุรหัสและชุด DVD บนมุมซองล่างซ้าย)


รายการ "บริการ" มีดังนี้
F2800 ชุดอบรมชาวต่างประเทศ
บริการสำเนาแผ่น DVD ให้เปล่า
ต้นฉบับ (Original) ไทย/อังกฤษ

(ท่านพุทธทาสภิกขุและท่านสันติกโรภิกขุ)
F2801 รวม RTF DVD ชุดที่ 1
...........ประกอบด้วย

2801: 2902 --- 2904 RTF ชุดที่ 1
2802: 2905 --- 2906 RTF ชุดที่ 2
2803: 2908 --- 2909 RTF ชุดที่ 3
2804: 2910 or 8610 RTF ชุดที่ 4
2505: 2912 or 8612 RTF ชุดที่ 5

F2802 รวม RTF DVD ชุดที่ 2
...........ประกอบด้วย

2806: 3001, 3009.RTF ------ ชุดที่ 1
2807: 3002, 3010 RTF ------ ชุดที่ 2
2808: 3004, 3005, 3007 RTF ชุดที่ 3
2809: 8801,8802, *8803 RTFชุดที่ 4
2810: 3101or รส.8801 RTF - ชุดที่ 5
2811: 3102, 3105-3108 RTF ชุดที่ 6

F2803 รวม RTF DVD ชุดที่ 3
...........ประกอบด้วย

2812: 3109-3111 RTF ---------- ชุดที่ 7
2813: 3112 or 8812 RTF------- ชุดที่ 8
2814: 3201 or 8901 RTF ------ ชุดที่ 9
2815: 3201(Cont') 3202 RTF ชุดที่ 10
2816: 3203 or .8903 RTF ---- ชุดที่ 11
2817: 3208,3209 3211 RTF - ชุดที่ 12

F2804 รวม RTF DVD ชุดที่ 4
...........ประกอบด้วย

2818: 3210, 3212 RTF ------- ชุดที่ 13
2819: 3302, 3303A RTF ----- ชุดที่ 14
2820: 3303B, 3304A RTF --- ชุดที่ 15
2821: 3304B,3305,3306 RTF ชุดที่ 16
2822: 3307, 3310 RTF ------- ชุดที่ 17
2823: 3308, 3309 RTF -------- ชุดที่18
2824: 3311or 9011 RTF ----- ชุดที่ 19

F2805 รวม RTF DVD ชุดที่ 5
...........ประกอบด้วย

2825: 3303C,-3312 RTF ชุดที่ 20
2826: 3401 or 9101 RTF ชุดที่ 21
2827: 3402 --- 3404 RTF ชุดที่ 22
2828: 3405 --- 3406 RTF ชุดที่ 23
2829: 3407 or 9107 RTF ชุดที่ 24
2830: 3408 or 9108 RTF ชุดที่ 25
2831: 3409 or 9109 RTF ชุดที่ 26
2832: 3410 or 9110 RTF ชุดที่ 27

ฉบับตัดต่อเฉพาะภาษาไทย
(ท่านพุทธทาส)

F2807 รวม RTF DVD ชุดที่ 1
...........ประกอบด้วย

2901: 2902-2912 ปี 2529 RTF ชุดที่ 1
2902: 3001-3010 ปี 2530 RTF ชุดที่ 2
2903: 3101-3112 ปี 2531 RTF ชุดที่ 3
2904: 3201-3212 ปี 2532 RTF ชุดที่ 4
2905: 3302-3312 ปี 2533 RTF ชุดที่ 5
2906: 3401-3410 ปี 2534 RTF ชุดที่ 6

Original Cut for English only
(Santikaro Bhikkhu)
F2808 Total RTF DVD No.1
...........consisting of:

2911: 8602-8609 ปี 1986 RTF ชุดที่ 1.1
2911A: 8610-8612 1986 RTF ชุดที่ 1.2
2912: 8701-8710 ปี 1987 RTF ชุดที่ 2
2913: 8801-8812 ปี 1988 RTF ชุดที่ 3

F2809 Total RTF DVD No.2
...........consisting of:

2914: 8901-8902 1989 RTF No. 4.1
2914A:8903-8912 1989 RTF No.4.2
2515: 9002-9007 1990 RTF No. 5.1
2515A:9008-9012 1990 RTF No.5.2
2516: 9101-9107 1991 RTF No. 6.1
2516A:9108-9110 1991 RTF No.6.2