ค้นโลก....ค้นธรรม....เชิญตรงนี้
ศึกษาง่าย ค้นคว้าสะดวก คำตอบฉับไว
รวบรวมเพื่อนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
และผู้ที่สนใจต้องการเพิ่มพูนสรรพความรู้
ฯลฯ (เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ต่างๆ ด้วยความ
เคารพต่อเจ้าของผลงาน ณ ที่นี้..ผู้รวบรวม)

พระไตรปิฎก ภาษาไทย
ฉบับของมหาวิทยาลัยมหิดล
พระไตรปิฎก ภาษาไทย
ฉบับสยามรัฐ 45 เล่ม
พระไตรปิฎก
ฉบับประชาชน เรียบเรียงโดยอาจารย์
สุชีพ ปุญญนุภาพ ย่อความจากพระไตร
ปิฎกฉบับภาษาบาลี 45 เล่ม

Tipitaka
English version
The Pali Canon
พระไตรปิฎก ฉบับพ้นทุกข์
จัดทำและเรียบเรียงโดยท่านธรรมรักษา
พระไตรปิฎก ฉบับปฏิบัติ
โดยท่านธรรมรักษา
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
คัดลอกจากพระพุทธดำรัสในพระไตร
ปิฎก เขียนในลักษณะ คำถาม-คำตอบ

โดยรองศาสดราจารย์.แสง จันทร์งาม

พุทธประวัติจากพระโอษฐ์
แปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย รวบรวม
คัดเลือกและเรียงร้อยเป็น "พระคัมภีร์"
ที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ โดยท่านอาจารย์
พุทธทาสภิกขุ

ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์
โดยท่านพุทธทาสภิกขุ เนื้อหาเน้นการ
สั่งสอนพระภิกษุ แต่ฆราวาสก็อ่านได้

อริยสัจจากพระโอษฐ์
ภาคต้น หนังสือ "ชุดธรรมโฆษณ์"
โดยท่านพุทธทาส
ภิกขุ

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์

หนังสือ "ชุดธรรมโฆษณ์"
โดยท่านพุทธทาสภิกขุ

พุทธสุภาษิต
รวบรวมจากในพระไตรปิฎก เป็นหัวข้อ
ธรรมที่มีคุณค่า
รวม ๑๘๓ หัวข้อธรรม
คำกลอน โดยท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

หนังสือพุทธธรรม
สารบาญพิศดาร
(มีแผ่นซีดี แจกฟรี โปรดดูรายละเอียด)
พจนานุกรมพุทธศาสน์
โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ในรูปแบบที่อ่านง่ายใช้สะดวก

ฉบับประมวลศัพท์ ไทย-ไทย+อังกฤษ
ฉบับประมวลศัพท์ ไทย-อังกฤษ
ฉบับประมวลศัพท์ อังกฤษ-ไทย
ฉบับประมวลธรรม ไทย-อังกฤษ
หนังสือสารานุกรมไทย

ฉบับสำหรับเยาวชน
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
The Royal Institute Dictionary
Lexitron version 2.1
ไทย หรือ English Dictionary
ลองดู Longdo
Multiple Bilingual Dictionary

One Look

Dictionary Search
วิกิพีเดีย / Wikipedia
สารานุกรมเสรี/The Free Encyclopedia
Columbia Encyclopedia
Containing nearly 51,000 entries
Encyclopaedia Britannica
Provider of learning and knowldege
infoplease
All the knowledge you need

เพลงธรรมะคีตะออนไลน
ธรรมะไทย
www.thai60.com
เว็บไซต์ฺแห่งสติปัญญา
โดย นพ.เอกชัย จุละจาริตต์
เพลงไทยเดิม

Google
Search both in Thai and English

American Presidents
The Background and History
Language Dictionaries
Word to word by Bigben

คำศัพท์ ไอที (A-Z)

โดย Widebase IT A-Z
ปทานุกรมดาราศาสตร
โดยสมาคมดาราศาสตร์ไทย
อภิธานศัพท์เทคนิค อังกฤษ-ไทย
โดยกรมชลประทาน

Engineering Dictionary
English-ไทย/ไทย-English
โดย Tumcivil.com
A Glossary of Pali
and Buddhist Terms

The Thai Forest Traditions
Index by Author Index by Title
Index of Proper Names
Index by Number Index of Similes
Index by Subject Index of Suttas
Buddhism Glossary

Learn Korean
Thai University Libraries
Adobe House/บ้านดิน
ความรู้ทั่วไป
ความรู้สำหรับเดิก
ความรู้ Thailand 108
สารบัญเว็บไทย (sanook)
ห้องสมุดออนไลน์
ห้องสมุดไทย
ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ
สุขภาพออนไลน์
รวมเว็บพุทธศาสนา
เสียงธรรมออนไลน์

เพลงคลาสสิค
ธรรมจักร