2201 เสียงธรรม ชุดที่ ๑

รหัสสวนโมกข์ 101-115

โดย

ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา
101 08 ก.พ. 30 สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ 1:02:40
102 16 ส.ค. 30 สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้ 1:02:30
103 04 มิ.ย. 32 สวรรค์ในหน้าที่การงาน 0:58:20
104 01 ก.ย. 28 ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้ 1:01:51
105 30 ส.ค. 30 อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส 0:48:39
106 20 มี.ค. 15 อานาปานสติสำหรับคนทั้วไป 1:03:04
107 20 ก.ย. 30 อิสรภาพหรือเสรีภาพในทางธรรม 1:01:07
108 14 ต.ค. 30 อุดมคติของโพธิสัตว์ 0:58:12
111 02 ส.ค. 30 กามารมณ์ การสมรส การสืบพันธุ์ การสืบสกุล 0:51:43
112 24 ก.ย. 28 การชนะโลก 1:03:16
113 22 ม.ค. 28 การดับทุกข์เป็นหน้าที่ของทุกคน 0:59:48
114 05 ก.พ. 22 การดำรงจิตไว้อย่างถูกต้อง 0:35:39
115 18 ส.ค. 22 การตั้งจิตไว้ถูก 0:34:22

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2201 เสียงธรรม ชุดที่ ๑"