2202 เสียงธรรม ชุดที่ ๒

รหัสสวนโมกข์ 116-132

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา
116 07 พ.ค. 32 การงานที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก 0:57:24
117 25 ก.พ. 25
........(1) การทำงานคือการปฏิบัติธรรม 0:30:29
........(2) การมีชีวิตด้วยจิตว่าง 0:28:49
118 29 เม.ย. 21 การทำบุญสุนทรทานคืออะไร? 1:03:21
121 24 มิ.ย. 21 การบวชคืออะไร? 1:04:06
122 28 ต.ค. 31 การบริหารธุรกิจแบบพุทธ 1:01:08
123 06 ก.ย. 30 การประพฤติธรรมให้สุจริต 0:51:07
124 25 มิ.ย. 30 การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง 1:00:31
125 23 ส.ค. 30 การพักผ่อน 1:01:13
126 13 ต.ค. 30 การมีนิพพานในชีวิตประจำวัน 0:58:05
127 07 ต.ค. 30 การรับใช้ผู้อื่นเป็นลักษณะของมหาบุรุษ 0:39:35
128 31 ส.ค. 30 การระลึกถึงบรรพบุรุษ 0:46:43
131 10 มิ.ย. 21 การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร? 1:05:02
132 17 ส.ค. 27 การศึกษาและการรับปริญญาในพุทธศาสนา 1:02:44

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2202 เสียงธรรม ชุดที่ ๒"