2203 เสียงธรรม ชุดที่ ๓

รหัสสวนโมกข์ 133-146

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์
133 15 เม.ย. 21 การสังคมคืออะไร? 1:17:35
134 20 พ.ค. 32 การเห็นและการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัว 0:33:38
135 02 ก.ย. 33 สนทนาปัญหาบ้านเมือง 1:02:09
136 26 พ.ค. 32 ความประสงค์อันแท้จริงเกี่ยวกับการจัดงานล้ออายุ 0:32:15
137 09 มิ.ย. 22 ความกระหายต่อธรรม : ธัมมกามยตา 1:14:02
138 29 ก.ย. 30 ความเป็นหนี้และไม่เป็นหนี้ 1:01:21
141 30 มิ.ย. 22 ความมีจุดหมายปลายทาง 1:24:57
142 25 มิ.ย. 22 ความรักดี 1:14:14
143 12 พ.ค. 22 ความรักผู้อื่น 1:06:53
144 15 ธ.ค. 26 ความสุขแท้มีอยู่แต่ในการทำงาน 0:48:50
145 02 มี.ค. 33 คุณค่าของชีวิต 1:00:45
146 20 ส.ค. 25 ฆรเมสิธรรม : ฆราวาสธรรม 1:03:06

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2203 เสียงธรรม ชุดที่ ๓"