2204 เสียงธรรม ชุดที่ ๔

รหัสสวนโมกข์ 147-163

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา
147 09 ก.พ. 28 จิตตภาวนาในพระพุทธศาสนา 0:40:55
148 06 พ.ค. 21 ชีวิตคืออะไร? 1:09:19
151 30 ธ.ค. 22 ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา 0:53:09
152 13 พ.ค. 21 ทรัพย์สมบัติคืออะไร? 1:01:06
153 11 พ.ค. 27 ทำงานให้สนุกได้อย่างไร? 0:52:58
154 08 ธ.ค. 27 ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์ และอยู่อย่างเป็นประโยชน์ที่สุด 1:03:26
155 25 มี.ค. 28 ทุกข์และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ 1:02:40
156 31 ธ.ค. 22 ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอง 1:03:19
157 02 ก.ค. 33 ธรรมะช่วยสร้างความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง 0:50:55
158 16 พ.ค. 23 ธรรมะกลับมาปัญหาหมด 0:57:22
161 03 พ.ค. 23 ธรรมะกับปัญหาปากท้อง 1:01:41
162 05 ต.ค. 28 ธรรมะคือหน้าที่ 0:55:26
163 29 ธ.ค. 22 ธรรมะคืออะไร? จะมีธรรมะได้อย่างไร? 0:57:37

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2204 เสียงธรรม ชุดที่ ๔"