2205 เสียงธรรม ชุดที่ ๕

รหัสสวนโมกข์ 164-178

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา
164 27 ก.พ. 33 ธรรมะที่ควรรู้จักเพื่อทำงานให้สนุก 0:56:59
165 16 ต.ค. 26 ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องดำเนินชีวิต 1:07:48
166 27 ส.ค. 32 การทำงานให้สนุกเหมือนกับการเล่นกีฬา 0:58:56
167 22 มี.ค. 30 ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ 1:02:41
168 21 ต.ค. 21 บุตรที่ประเสริฐที่สุด 0:53:12
171 10 ต.ค. 22 ประมวลเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับฆราวาส 1:01:02
172 26 ต.ค. 26 ประโยชน์ของการทำวัตรสวดมนต์ 0:22:08
173 04 พ.ค. 23 เป้าหมายของชีวิต 0:50:38
174 14 ส.ค. 26 ผัสสะ ที่ต้องรู้จักและควบคุม 1:02:14
175 23 มี.ค. 32 ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก 0:46:22
176 20 ส.ค. 33 หน้าที่กับคุณธรรม 0:41:42
177 16 มิ.ย. 22 พ่อแม่สมบูรณ์แบบ 1:03:32
178 06 เม.ย. 26 พึ่งตน - พึ่งธรรม 1:00:06

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2205 เสียงธรรม ชุดที่ ๕"