2206 เสียงธรรม ชุดที่ ๖

รหัสสวนโมกข์ 181 -195

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา
181 24 ต.ค. 30 หน้าที่ของพุทธบริษัท 1:00:24
182 21 ก.ค. 23 "แม่, พระคุณของแม่" 0:57:10
183 20 ก.ค. 33 หลักพื้นฐานการมีธรรมะและการบำเพ็ญหน้าที่ 0:47:11
184 14 เม.ย. 22 โลกพระศรีอาริย์อยู่แค่ปลายจมูก 1:03:18
185 20 ต.ค. 27 โลกอื่น 0:53:01
186 22 ส.ค. 27 วิธีทำสมาธิเบื้องต้น 0:59:34
187 13 ก.ย. 30 วิเวก เป็นสิ่งที่ควรรู้จักและควรมี 0:58:53
188 20 พ.ค. 21 เศรษฐกิจคืออะไร? 1:04:45
191 02 พ.ค. 26 สติและการฝึกสติ 1:03:00
192 26 ธ.ค. 26 "สนทนาเรื่อง ""ธรรม"" คำเดียว" 1:00:33
193 26 เม.ย. 30 สมาธิภาวนาในพุทธศาสนา 0:57:42
194 04 พ.ค. 30 สมาธิและการพัฒนาการของระบบสมาธิ 0:57:36
195 12 เม.ย. 28 ส่วนประกอบและโครงสร้างของชีวิต 1:01:21

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2206 เสียงธรรม ชุดที่ ๖"