2207 เสียงธรรม ชุดที่ ๗

รหัสสวนโมกข์ 196 -222

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์
196 27 พ.ค. 28 สวรรค์ในทุกอริยาบถ 0:53:39
197 03 ก.พ. 28 สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาในฐานะเป็นหัวใจของพุทธศาสนา 0:53:37
198 17 มิ.ย. 21 สิ่งดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร? 1:09:43
.........พรรษากาลเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๗
211 05 ก.ค. 17 ไตรรัตนะ - พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ 0:50:11
212 06 ก.ค. 17 ไตรสิกขา - ศีลสิกขา สมาธิสิกขา ปัญญาสิกขา 1:00:12
213 07 ก.ค. 17 ไตรโลกุตตรธรรม - มรรค ผล นิพพาน 0:57:26
214 19 ก.ค. 17 ไตรลักษณ์ - อนิจจลักษณ์ ทุกขลักษณ์ อนัตตลักษณ์ 0:57:44
215 27 ก.ค. 17 ไตรวัฏฏ์ - กิเลสวัฏฏ์ กรรมวัฏฏ์ วิปากวัฏฏ์ 0:58:50
216 12 ส.ค. 17 ไตรภพ - กามภพ รูปภพ อรูปภพ 0:59:11
217 27 ส.ค. 17 ไตรตัณหา - กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 1:02:22
218 01 ก.ย. 17 ไตรทวาร - กายทวาร วจีทวาร มโนทวาร 0:44:25
221 16 ก.ย. 17 ไตรเหตุ - โลภเหตุ โทสเหตุ โมหเหตุ 0:53:50
222 24 ก.ย. 17 ไตรกรรม - กุศลกรรม อกุศลกรรม อัพยากตกรรม 0:49:41

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2207 เสียงธรรม ชุดที่ ๗"