2211 เสียงธรรม ชุดที่ ๑๑

รหัสสวนโมกข์ 263 -265

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์
263 16 ก.พ. 27 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๗
........(1) โอวาทปาฏิโมกข์ : ธรรมนูญสำหรับสัตว์โลก 1:28:43
........(2) ไม่มีตนแล้วของตนจะมีได้อย่างไร 1:10:43
........(3) การวางของหนักคือการดับทุกข์ 1:20:42
........(4) การทำลาย ตัวกู-ของกู 0:59:40
264 05 มี.ค. 28 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๘
........(1) พระอรหันต์คือใคร? 1:31:57
........(2) บุถุชนคือใคร? ลักษณะของบุถุชน 1:05:03
........(3) ลักษณะของพระอรหันต์ 1:24:42
265 23 ก.พ. 29 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๙
........(1) พุทธศาสนาไม่สอนให้หยุดหรือติดอยู่เพียงแค่ความดี 1:00:34
........(2) รู้จักพระอรหันต์ คือ รู้จักว่าตนเองมีความทุกข์อยู่อย่างไร 1:16:21
........(3) รู้จักความทุกข์ คือ รู้จักขันธ์ห้าที่ถูกยึดถือว่าเป็นตัวตน 0:47:51

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2211 เสียงธรรม ชุดที่ ๑๑"