2213 เสียงธรรม ชุดที่ ๑๓

รหัสสวนโมกข์ 273 -276

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์
273 14 พ.ค. 27 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๗
........(1) ความสำคัญของวันวิสาขบูชา : พระพุทธเจ้า ๓ ความหมาย 1:14:20
........(2) การมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะ 1:19:35
........(3) ทางเดินของชีวิต 1:00:46
........(4) การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความไม่ตาย 1:15:42
274 22 พ.ค. 29 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๙
........(1) ลักษณะ ความหมาย และคุณค่าของวันวิสาขบูชา 1:16:21
........(2) พระคุณของพระพุทธเจ้าในแง่ต่าง ๆ กัน 1:16:51
275 30 พ.ค. 31 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๑
........(1) จงมารู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าปีเก่ากันเถิด 1:35:55
........(2) พระพุทธเจ้าท่านอยู่ในฐานะที่เป็นอะไรกับพวกเรา 1:10:06
276 19 พ.ค. 32 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๒
........พระพุทธเจ้าที่ท่านยังไม่รู้จัก :
.........อุดมคติของความเป็นแพทย์ที่มีอยู่ในพุทธจริยา 1:36:37

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2213 เสียงธรรม ชุดที่ ๑๓"