2214 เสียงธรรม ชุดที่ ๑๔

รหัสสวนโมกข์ 277 -281

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์
277 08 พ.ค. 33 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๓
........(1) รู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าก่อนเถิด 1:39:40
........(2) ทำลายเหตุแห่งความทุกข์กันเถิด 1:10:48
278 28 ก.พ. 34 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๔
........(1) ความสุขสามระดับ : การไม่เบียดเบียน 1:44:05
........(2) การคลายความกำหนัดยึดถือ:
............ การนำความเห็นว่าเป็นตัวตนออกเสียได้ 0:59:54
281 05 ก.ค. 25 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๕
........(1) โลกเราจะได้อะไรในวันอาสาฬหบูชา 1:03:16
........(2) พระรัตนตรัยนั่นแหละคือตัวพุทธศาสนา 1:14:14
........(3) หลักปฏิบัติเกี่ยวกับอิทัปปัจจยตา 1:37:32

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2214 เสียงธรรม ชุดที่ ๑๔"