2215 เสียงธรรม ชุดที่ ๑๕

รหัสสวนโมกข์ 282 - 284

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์
282 24 ก.ค. 26 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๖
........(1) สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย 0:59:41
........(2) การเกิดขึ้นของอุปาทานคือการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ 0:58:12
........(3) การดับลงของอุปาทานคือการดับลงแห่งความทุกข์ 1:33:47
283 12 ก.ค. 27 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๗
........(1) วันแห่งพระธรรม ความถูกต้อง ทางสายกลาง 1:33:25
........(2) ลักษณะของธรรมชีวี : การปฏิบัติต่อธรรมชีวี 1:01:30
........(3) จุดหมายปลายทางของธรรมชีวี :
..............ประโยชน์อานิสงค์ของธรรมชีวี 1:11:18
........(4) นิพพานเกี่ยวกับความตายหรือไม่ 0:52:43
284 31 ก.ค. 28 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๘
........(1) พระธรรมในทุกแง่ทุกมุม 0:55:12
........(2) พระธรรมในทุกแง่ทุกมุม (ต่อ) 1:03:52

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เเว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2215 เสียงธรรม ชุดที่ ๑๕"