2216 เสียงธรรม ชุดที่ ๑๖

รหัสสวนโมกข์ 285 - 288

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์์
285 20 ก.ค. 29 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๙
........(1) มัชฌิมาปฏิปทา 1:12:09
........(2) อริยสัจจ์ 1:05:28
........(3) ความทุกข์ 1:42:40
286 10 ก.ค. 30 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๐
........ความเห็นแก่ตัว : การทำลายความเห็นแก่ตัว 1:07:48
287 28 ก.ค. 31 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๑
........(1) อตัมมยตากับอริยสัจจ์สี่ 1:01:56
........(2) อตัมมยตากับธรรมจักร 1:18:34
288 17 ก.ค. 32 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๒
........(1) พระธรรมจักรซึ่งไม่มีใครต้านได้ 1:23:45
........(2) พระพุทธเจ้ามีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง 1:02:59

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2216 เสียงธรรม ชุดที่ ๑๖"